Algemene gebruiksvoorwaarden

Door Jan Geys -

Algemene gebruiksvoorwaarden

De website www.vojomag.nl is eigendom van Vojo SPRL, een BVBA met volgende maatschappelijke zetel: Avenue du Petit-Bourgogne 90, 4000 Luik. Het BTW-nummer is BE0507.735.612.

Het aanvaarden van onze algemene gebruiksvoorwaarden

Elk bezoek aan de websites van Vojo SPRL is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Door uw bezoek aan de website(s) stemt u stilzwijgend en onvoorwaardelijk in met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden. Vojo SPRL kan deze gebruiksvoorwaarden steeds wijzigen, en de gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf het ogenblik waarop zij zich op onze website bevinden. Deze wijzigingen kunnen op aanvraag ook per mail of post bezorgd worden.

Deze regels en richtlijnen worden geacht een integraal onderdeel van de gebruiksvoorwaarden te vormen. U wordt daarom geadviseerd om u regelmatig te beroepen op de nieuwste versie van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

De website www.vojomag.nl behoudt zich het recht voor om u andere diensten aan te bieden waarvoor telkens specifieke gebruiksvoorwaarden dienen aanvaard te worden alvorens deze diensten te kunnen gebruiken.

De huidige gebruiksvoorwaarden weerspiegelen de volledige overeenkomst tussen u en Vojo SPRL met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de website. Ze annuleren en vervangen alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen – in elektronische vorm, schriftelijk of mondeling – tussen u en Vojo SPRL.

Wat heeft Vojo Magazine u te bieden?

Vojo SPRL biedt u, als bezoeker, via zijn website volgende diensten aan:

  • Het lezen van onze nieuwsberichten, artikels, video’s, dossiers, tests en de mogelijkheid hierop te reageren;
  • Om deel te nemen aan de community en zo punten te verzamelen (principe van gamification) om uw bezoekersprofiel te doen evolueren tijdens uw bezoeken en interacties.

Vojo SPRL stelt adverteerders via zijn website een tool ter beschikking die hen toelaat:

  • Om de pagina’s van de merken die ze vertegenwoordigen te bewerken;
  • Om statistieken van gepubliceerde nieuwsberichten, artikelen, video’s, dossiers en tests die verband houden met de merken die ze vertegenwoordigen te bekijken;
  • Om hun advertentiecampagnes te beheren en de statistieken te consulteren;
  • Om als gecontroleerd lid, in alle transparantie, te kunnen deelnemen aan de Vojo-community.

Registratie en vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en paswoord

Enkel adverteerders en leden van de website Vojo Magazine die hun registratie correct voltooid hebben, zullen toegang hebben tot de verschillende services op onze website en ze ook kunnen gebruiken. Door u te registreren en in te loggen op de website van Vojo Magazine gaat u uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier, en deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk te actualiseren.

Om toegang te krijgen tot onze services ontvang je een gebruikersnaam en paswoord. U en alleen u bent verantwoordelijk om de gebruikersnaam en het paswoord veilig te bewaren en voor alle acties die kunnen ondernomen worden met uw gebruikersnaam en paswoord. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat u Vojo SPRL onmiddellijk op de hoogte brengt van elk ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam en paswoord of inbreuk op de veiligheid. Vojo Magazine kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit een schending van deze paragraaf. De gegevens die al in ons bezit zijn en/of die u ons geeft bij registratie tot onze diensten zijn onderworpen aan het Privacybeleid dat u hier kan nalezen: https://www.vojomag.nl/privacybeleid/.

Gebruiksvoorwaarden van de website www.vojomag.nl

  • Vojo magazine kan algemene regels en limieten stellen aan het gebruik van de dienst;
  • Vojo magazine behoudt zich het recht voor om gegevens te valideren die worden verstrekt voor publicatie of voor reclamedoeleinden;
  • Vojo magazine is vrij om het account van een adverteerder te verwijderen wiens toegang tot de functies van adverteerders niet langer nodig zou zijn.
  • Vojo magazine behoudt zich het recht voor om het account of de gehele of gedeeltelijke inhoud van een lid/lezer die de regels voor goed gebruik van de site heeft overtreden (beledigend of lasterlijk, …), op te schorten of te verwijderen.

Opschorting en onderbreking van toegang tot de website

Vojo magazine behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook tijdelijk of permanent toegang tot de gehele of een deel van de website te wijzigen of te onderbreken, zonder u hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

Vojo magazine kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade met betrekking tot een wijziging, opschorting of onderbreking van de website.

U geeft Vojo magazine het recht om de gehele of een deel van het recht van toegang dat overeenkomt met uw account en uw wachtwoord te beëindigen, of zelfs uw account en wachtwoord te verwijderen, om welke reden dan ook en zonder kennisgeving, vooral als Vojo SPRL op legitieme wijze meent dat u in strijd hebt gehandeld met deze algemene voorwaarden en/of een wettelijk voorschrift hebt overtreden.

Vojo magazine kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die resulteert uit de beëindiging van uw toegang tot de website, om welke reden dan ook.

Intellectuele eigendomsrechten

De op onze website Vojo magazine verstrekte informatie en geleverde diensten, logo’s, designs, merknamen, modellen, slogans en foto’s zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten die exclusief toebehoren aan Vojo SPRL en zijn auteurs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden, op eender welke wijze, is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Vojo SPRL.

Ten slotte stemt u ermee in om op geen enkele manier de website te wijzigen of om aangepaste versies van de website te gebruiken (deze opsomming is onvolledig) om een ongeautoriseerde toegang tot de website te verkrijgen. Het is verboden om de website te bezoeken op een andere manier dan via de interface die u wordt aangeboden door Vojo magazine.

Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Het Belgisch recht is van toepassing op onze algemene gebruiksvoorwaarden. Elk geschil zal worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Luik (België).