Privacybeleid

Door Jan Geys -

Privacybeleid

Uw privacy

Ons privacybeleid bepaalt hoe de website www.vojomag.nl (hierna kortweg de website genoemd) alle informatie die u aan de website geeft, gebruikt en beschermt.

De website doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Als we u vragen om bepaalde gegevens te verstrekken waarmee u kan worden geïdentificeerd wanneer u de website gebruikt, kunt u er zeker van zijn dat deze gegevens zullen worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

De website kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. U dient deze pagina regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat uw gebruik van de website in overeenstemming is met deze wijzigingen. Het huidige beleid is van kracht vanaf 29 januari 2019.

Gegevens die we verzamelen

De website kan volgende gegevens verzamelen:

 • Naam, voornaam, bedrijfsnaam en functie in dat bedrijf;
 • Contactgegevens inclusief uw e-mailadres;
 • Demografische gegevens zoals postcode, voorkeuren en interesses;
 • Informatie over uw gebruik van de website (zie ook ons cookiebeleid);
 • Foto’s, video’s, in de eerste plaats om uw profiel te bepalen;
 • Alle andere informatie met betrekking tot lidmaatschap, de shop, enquêtes en andere aanbiedingen en diensten aangeboden door Vojo Magazine.

Wat gebeurt er met de verzamelde gegevens?

We hebben deze gegevens nodig om uw noden beter te begrijpen en u een betere service en betere online publicaties te kunnen aanbieden.

Bijhouden van een intern register

We kunnen deze informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren en om u verklaringen en juridische documenten toe te sturen. De website kan uw gegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen voor marktonderzoekdoeleinden.

Veiligheid

De website en zijn beheerders zullen er alles aan doen dat uw informatie in onze databases veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we fysieke, elektronische en beheersprocedures geïmplementeerd om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen. De informatie met betrekking tot de elektronische transacties gesloten via deze website zal worden beschermd door een encryptietechnologie.

Internationale doorgifte van persoonsgegevens

De website vojomag.nl opereert vanuit België en de informatie die de website verzamelt, wordt verwerkt en opgeslagen op zijn beveiligde servers in de EER (Europese Economische Ruimte). De website is echter zichtbaar in de hele wereld en toegankelijk vanuit landen buiten de EER. Als geregistreerd lid op de website accepteert u deze grensoverschrijdende overdracht van persoonlijke informatie.

Links naar andere websites

Onze website kan meerdere links bevatten naar websites van derden. Van zodra u deze links gebruikt en onze website verlaat, dragen wij geen verantwoordelijkheid meer voor de inhoud die op die websites wordt gedeeld. Wij hebben geen controle over die websites en Vojo SPRL kan nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites, net zomin dat we verantwoordelijk zijn voor het verlies van persoonsgegevens bij een bezoek aan die websites. Het is uw verantwoordelijkheid om voorzichtig te zijn en de privacyverklaringen te raadplegen die van toepassing zijn op de websites in kwestie.

Wanneer de website uw persoonlijke gegevens vrijgeeft aan zijn vertegenwoordigers of onderaannemers, moet de betrokken vertegenwoordiger of onderaannemer deze persoonlijke informatie gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring en mag hij of zij onder geen enkele voorwaarde contact met u opnemen of uw gegevens gebruiken zonder uw toestemming.

Naast de informatie die redelijkerwijs nodig is voor de hierboven uiteengezette doeleinden, kan de website uw persoonlijke gegevens openbaar maken voor zover dit wettelijk vereist is, in de loop van een juridische procedure of gerechtelijke procedure om zijn wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Uw gegevens

Op grond van de Belgische wet op de gegevensbescherming en de uitvoeringsbesluiten daarvan, kunt u te allen tijde details opvragen over de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. Als u een kopie van de bewaarde informatie wenst te ontvangen of als u vragen hebt over dit privacybeleid of over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door vojomag.nl, neem dan contact met ons op via de website of via contact@vojomag.nl.

Wat zijn mijn rechten?

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt. Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Vojo SPRL onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

Recht op inzage

Bij bewijs van uw identiteit als gebruiker, beschikt u over een recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. U hebt dus het recht om de doeleinden van de verwerking te kennen, de betreffende categorieën gegevens, de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden doorgegeven, de criteria die worden gebruikt om de bewaringstermijn te bepalen en de rechten die u op uw gegevens kunt uitoefenen.

Recht op rectificatie

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is in de eerste plaats aan de gebruiker om zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen in zijn gebruikersprofiel. U kan uw recht op rectificatie ook uitoefenen door ons de vraag schriftelijk te bezorgen.

Recht op het wissen van uw persoonsgegevens

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Vojo SPRLbeoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, met name in het geval van geschillen over de juistheid van de gegevens, als uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, als de gegevens nodig zijn in het kader van een juridische procedure of de tijd die Vojo SPRL nodig heeft om te controleren of u uw recht op het wissen van de persoonsgegevens geldig kunt uitoefenen.

Recht op bezwaar

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Vojo SPRL staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij Vojo SPRL dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de gebruiker op bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan Vojo SPRL verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij het technisch onmogelijk is.

Recht op het intrekken van mijn toestemming

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Hoe mijn rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen, moet u ons een aangetekende brief sturen naar het volgende adres: Avenue du Petit-Bourgogne 90, 4000 Luik of per e-mail naar contact@vojomag.nl. Wij verbinden ons ertoe om binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag te antwoorden.

Recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Vojo SPRL bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.